::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 2820_ประกาศผู้มีสิทธิสอบ.pdf (590.24 KB)
(2) 9027_01.ข้อเขียน (สังคมศึกษา).pdf (2.18 MB)
(3) 1204_02.ข้อเขียน(คอมพิวเตอร์).pdf (1.36 MB)
(4) 2586_03.ข้อเขียน (วิทยาศาสตร์).pdf (2.75 MB)
(5) 5485_04.ข้อเขียน (พลศึกษา).pdf (1.39 MB)
(6) 2419_05.ข้อเขียน(นักวิชาการเงินและบัญชี).pdf (569.04 KB)
(7) 4589_06.ข้อเขียน(ครูพี่เลี้ยง).pdf (2.02 MB)
(8) 5749_07.ข้อเขียน(ครูวิกฤต).pdf (583.85 KB)
(9) 1437_จัดห้องสอบข้อเขียนภาค ก.และภาค ข. (สอบภาคเช้า).pdf (419.55 KB)
(10) 4624_01.สัมภาษณ์ (สังคมศึกษา).pdf (1.77 MB)
(11) 4601_02.สัมภาษณ์(คอมพิวเตอร์).pdf (1.06 MB)
(12) 4304_03.สัมภาษณ์ (วิทยาศาสตรฺ) .pdf (2.09 MB)
(13) 9302_04.สัมภาษณ์(พลศึกษา).pdf (1.09 MB)
(14) 6291_05.สัมภาษณ์(นักวิชาการเงินและบัญชี).pdf (378.46 KB)
(15) 9836_06.สัมภาษณ์(ครูพีเลี้ยง) .pdf (1.51 MB)
(16) 8513_07.สัมภาษณ์(ครูวิกฤต).pdf (378.80 KB)
(17) 3627_จัดห้องสอบสัมภาษณ์ภาค ค. (สอบภาคบ่าย).pdf (354.24 KB)