::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 951_หนังสือแจ้งต่างเขตพื้นที่การศึกษา (ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม).pdf (247.71 KB)
(2) 4655_ประกาศสพฐ.รายละเอียดตัวชี้วัดฯ.pdf (2.58 MB)
(3) 4979_แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม 2565.doc (72.50 KB)