::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 1487_2. แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศตำแหน่งว่างและวิชาเอก แจ้งสพป.และสพม..pdf (1.36 MB)
(2) 2083_1. แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศตำแหน่งว่างและวิชาเอก แจ้งโรงเรียนในสังกัดสพป.สร.3.pdf (1.35 MB)