bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานเปิดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายพิชิต หอมนวล รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 นายเดชา การรัมย์รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 และนายเสถียร พะโยธร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ซึ่งมีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน เข้ารับการอบรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และแนวทางการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ หอประชุมสุรินทร์ 3 ใจหนึ่งเดียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

1

2

3

4