bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

55.56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นำลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 100 คน ผู้บังคับบัญชา จำนวน 30 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดสรุินทร์ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์

1030  1431  1831

1331  2.55  5.78

53.66 9.456 8.79

12345jpg  5461277771

  86131 7441.jpg 85831