bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา1 ปี (รอบ 6 เดือน) ณ โรงเรียนบ้านศรีมงคล, โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ อำเภอสังขะ โดยมีทีมคณะผู้บริหารสถานศึกษา และทีม Codeting ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

1

2

3