bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสังขะ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อศักยภาพการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม และพัฒนา ในครั้งนี้ ทั้งกิจกรรมการพัฒนา เกิดประโยชน์อย่างที่จะต่อยอดขยายผลต่อไป

1

2

3

5