bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมบรรยายพิเศษโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning ตามแนวทางการประเมิน PISA ซึ่งจัดโดยเครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ 3 (ตาตุมจารย์) ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้เน้นย้ำให้ทุกท่านตระหนัก และให้ความสำคัญกับนักเรียน ทั้งในเรื่องของการแนะแนว การให้ความรู้เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และให้ความสำคัญของนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาและที่บ้านนักเรียน และเน้นให้ทุกท่านปฏิบัติตนตามแนวทาง 4 หลัก ได้แก่ หลักเกณฑ์, หลักการ, หลักฐานและหลักคุณธรรม และนโยบาย 3 ส.ด้วย

1

2

3

4