Untitled Document
[ 20 พฤษภาคม 2564 ]: <-->
  • Css
  • Css
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มกฎหมายและคดี
หนังสือราชการ :กลุ่มกฎหมายและคดี
 

สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (4)
บันทึก : 28 เมษายน 2564 | อ่าน (3,358)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อระวัง" (1)
บันทึก : 18 ธันวาคม 2562 | อ่าน (3,826)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของาน TOR เพื่อป้องกันปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน" (1)
บันทึก : 18 ธันวาคม 2562 | อ่าน (3,626)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง." รุ่นที่ 2 (1)
บันทึก : 18 ธันวาคม 2562 | อ่าน (3,583)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ (1)
บันทึก : 21 มีนาคม 2562 | อ่าน (5,288)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2)
บันทึก : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (5,151)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3