Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 32 คน
 
ข้อมูลพื้นฐาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง(22)
ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
โครงสร้าง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์(1)
การปฎิสัมพันธ์

Q&A
Social Network
การดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี(1)
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน(1)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี(1)
คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(10)
การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service(1)
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(7)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(1)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน(1)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(1)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง(9)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ(3)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(9)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(1)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(1)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(1)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(1)
ช่องทางการแจ้งเรื้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(1)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(1)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของวัญ (No Gift Policy)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำรอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(1)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(1)
 
 
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) (3)
 
กำชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (3)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ (2)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565(30%) (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 (รอบที่ 2) (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ฯ (1)
 
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th