Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 23 คน
 
������������������������������������������������������������������������ ���������.������.3

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารการเงินฯรายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง  [ 11 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
20 ตุลาคม 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนกันยายน 2564  [ 37 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
19 ตุลาคม 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนสิงหาคม 2564  [ 30 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
08 กันยายน 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2564  [ 32 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
10 สิงหาคม 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนมิถุนายน 2564  [ 30 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
06 กรกฏาคม 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.2564 รอบที่ 1   [ 161 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
08 ตุลาคม 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลการรับสมัครเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ปี การศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย   [ 118 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
07 ตุลาคม 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. รับโอนฯ  [ 301 ] นฤมล
28 กันยายน 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯขอส่งสำเนาหนังสือราชการ  [ 205 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
14 กันยายน 2564
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่อง PM 2.5 ฝุ่นพิษขนาดเล็กทำลายสุขภาพ  [ 184 ] admin
06 กันยายน 2564
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์  [ 248 ] Admin
06 กันยายน 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. และรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ  [ 590 ] นฤมล
18 สิงหาคม 2564
กลุ่มนโยบายและแผนรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563  [ 339 ] วิลาศินี กำจิตเอก
13 สิงหาคม 2564
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือผู้ปกครองที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด  [ 3454 ] administrator
30 มิถุนายน 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ 419 ] นฤมล
25 มิถุนายน 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 427 ] นฤมล
25 มิถุนายน 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ  [ 512 ] นฤมล
25 มิถุนายน 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564  [ 266 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
16 มิถุนายน 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564  [ 216 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
14 มิถุนายน 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ  [ 557 ] นฤมล
08 มิถุนายน 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 687 ] นฤมล
31 พฤษภาคม 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนเมษายน 2564  [ 408 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
20 พฤษภาคม 2564
กลุ่มกฎหมายและคดีประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในระบบออนไลน์)  [ 911 ] นายสิทธิชัย บุญโต
14 พฤษภาคม 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ รับโอนข้าราชการฯ  [ 814 ] นฤมล
14 พฤษภาคม 2564
หน่วยตรวจสอบภายในซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563   [ 718 ] นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง
12 พฤษภาคม 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  [ 604 ] นฤมล
07 พฤษภาคม 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯหนังสือเวียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  [ 922 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
26 เมษายน 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนมกราคม 2564  [ 440 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
05 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนธันวาคม 2563  [ 438 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
07 มกราคม 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563  [ 389 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
08 ธันวาคม 2563
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
หนังสือราชการล่าสุด

 
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2564 (กรณีเพิ่มเติม) (4)
 
อนุมัติผลวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครู ในสถานศึกษา 10 ปี (10)
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564) (3)
 
การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียน 1/2564 (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง (1)
 
งบทดลองเดือนกันยายน 2564 (1)
 
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2564 (1)
 
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2564 (1)
 
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2564 (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์ฟรีเครดิตสล็อตบาคาร่าสล็อตออนไลน์ฟรีเครดบาคาร่าออนไลน์สูตรบาคาร่าKUBETซอคเกอร์ลีก สล็อตคาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th