Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 19 คน
 
 
��������������������������������������� ���������.������.3���������������������

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  [ 216 ] เจนธิชา สอนสุระ
05 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2  [ 175 ] เจนธิชา สอนสุระ
02 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  [ 317 ] เจนธิชา สอนสุระ
21 กรกฏาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565  [ 270 ] นางสาวจตุพร ดวงกลาง
20 กรกฏาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2565  [ 794 ] เจนธิชา สอนสุระ
01 กรกฏาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 373 ] นฤมล
17 มิถุนายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  [ 476 ] เจนธิชา สอนสุระ
02 มิถุนายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศ สพฐ.รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนฯการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565   [ 467 ] เจนธิชา สอนสุระ
02 มิถุนายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปี 2564 (กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)  [ 569 ] เจนธิชา สอนสุระ
01 มิถุนายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.  [ 463 ] เจนธิชา สอนสุระ
17 พฤษภาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.  [ 380 ] เจนธิชา สอนสุระ
17 พฤษภาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2564 (กรณีเพิ่มเติม )  [ 701 ] เจนธิชา สอนสุระ
21 เมษายน 2565
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%) ครั้งที่ 1   [ 806 ] น.ส.วรรณรัตน์ ไชยชนะ
31 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  [ 626 ] เจนธิชา สอนสุระ
29 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  [ 629 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  [ 576 ] เจนธิชา สอนสุระ
22 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ  [ 658 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  [ 691 ] เจนธิชา สอนสุระ
14 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   [ 631 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
09 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (รอบที่ 2)  [ 638 ] เจนธิชา สอนสุระ
09 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  [ 796 ] เจนธิชา สอนสุระ
24 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)  [ 1260 ] เจนธิชา สอนสุระ
10 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มนโยบายและแผนแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   [ 1032 ] น.ส.วรรณรัตน์ ไชยชนะ
04 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%)  [ 1016 ] น.ส.วรรณรัตน์ ไชยชนะ
01 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2564  [ 803 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
26 มกราคม 2565
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียน 2/2564  [ 1074 ] น.ส.วรรณรัตน์ ไชยชนะ
25 มกราคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2565(แจ้งสพท.สพม.ต่างๆ)  [ 3517 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
03 มกราคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2565(แจ้งใรงเรียนในสังกัด)  [ 2846 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
03 มกราคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2564 (กรณีเพิ่มเติม)  [ 3100 ] เจนธิชา สอนสุระ
08 ตุลาคม 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลอนุมัติผลวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 2562 ] เจนธิชา สอนสุระ
07 ตุลาคม 2564
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
หนังสือราชการล่าสุด

 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (4)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (1)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (2)
 
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565 (3)
 
ประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2565
[ 72512576_index.shtml ]
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
รายงานผลการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
กศจ.สุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (1)
 
กศจ.สุรินทร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ.2565 (1)
 
งบทดลองเดือนมิถุ (1)
 
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2565 (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th