Untitled Document
[ 20 พฤษภาคม 2564 ]: <-->
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)
 

สพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   (70%)    จำนวน 3 รายการ ซึ่งการจัดสรรครั้งนี้ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และได้ดำเนินการจัดสรร ร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียน

 

ได้รับจัดสรรตามเกณฑ์

เอกสารที่แนบมาด้วย
4748_หนังสือส่ง.pdf (535.13 KB) 7554_1.-หนังสือแจ้ง.pdf (448.81 KB) 9583_บัญชีจัดสรร-รายโรงเรียน.pdf (1.20 MB)บันทึกโดย : วรรณรัตน์
วันที่ : 02 มีนาคม 2564
หนังสือราชการล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3