Untitled Document
[ 20 พฤษภาคม 2564 ]: <-->
การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียน 2/2564
 
การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564

เอกสารที่แนบมาด้วย
2082_บัญชีจัดสรร-ราย-โรงเรียน.pdf (245.93 KB) 2392_นำส่ง.pdf (88.16 KB) 4190_1.-หนังสือแจ้ง.pdf (613.02 KB)
326_บัญชีจัดสรรราย สพท.pdf (149.48 KB)บันทึกโดย : น.ส.วรรณรัตน์ ไชยชนะ
วันที่ : 25 มกราคม 2565
หนังสือราชการล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3