Untitled Document
[ 20 พฤษภาคม 2564 ]: <-->
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%)
 
สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 รายการ ภาคเรียนที่ 2/2564 (30%) ให้เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนในสถานศึกษาเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 233 โรงเรียน

เอกสารที่แนบมาด้วย
7593_IMG.pdf (603.02 KB) 9213_1.-หนังสือแจ้ง-1.pdf (470.35 KB) 3324_บัญชีจัดสรร-รายโรงเรียน.pdf (370.40 KB)บันทึกโดย : น.ส.วรรณรัตน์ ไชยชนะ
วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2565
หนังสือราชการล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3