Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 7 คน
 
 
กลุ่มอำนวยการ: ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่าย และศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562  นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ครั้งที่ 3 /2562 พร้อมมอบปัจจัยช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านพัก
ประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านพระจันทร์ศรีสุข ปัจจัยช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตโรงเรียนบ้านโตงน้อย เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
ณ หอประชุมปราสาททอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต
ทั้งนี้นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเป็นอย่างมาก
จึงมอบแนวทางการดำเนินงานฯ และเน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องการเงินและพัสดุ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม 
และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ในการส่งเสริม
ภาวะโภชนาการนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน 
โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 การนี้ได้ให้คณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
หากมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
และคณะกรรมการที่ปรึกษาทราบโดยด่วนที่สุด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : นงลักษณ์ พิทักษ์จิตต์อรุณ
วันที่ : 09 กรกฏาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
aras
[ 72512576_index.shtml ]
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2)
 
ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (1)
 
ประกาศ สพฐ.รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนฯการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565 (1)
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปี 2564 (กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ 4) (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2565 (1)
 
งบทดลองเดือนเมษายน 2565 (1)
 
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (1)
 
งบทดลองเดือนมกราคม 2565 (1)
 
งบทดลองเดือนธันวาคม 2564 (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th